Acasa Politică Fost viceprimar prahovean declarat incompatibil de ANI

Fost viceprimar prahovean declarat incompatibil de ANI

22 min read
0
0
111

genția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existenta conflictului de interese de natura administrativă, precum oi indicii privind existența conflictului de interese de natura penală  în cazul a 10 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

1.  VALS SORIN, primar al comunei Greci, județul Tulcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 27 iulie 2012 — 6 ianuarie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Greci, județul Tulcea, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/ 2003 și nerespectând dispozițiile art. 91, alin.(3), teză 1 din același act normativ.

2.  BÂLE VASILE, fost primar al comunei Cămărzana, județul Satu Mare

INCOMPATIBILITATE

În perioada  19 iunie 2012 — 24 iunie 2015, a deținut funcția de primar și calitatea de comerciant persoana fizică în cadrul ‘Bâle Vasile’ Persoana Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3.  FULGA JANA, fost primar al comunei Șimnicu de Sus, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 6 septembrie — 23 octombrie 2012 a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Leșile, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. VASILIU MIHAI, viceprimar al comunei Agapia, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 august 2013 — 30 aprilie 2014, a deținut funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoana fizică în cadrul ‘Vasiliu Mihai’ Persoana Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

5. FENIC SILVIU EUGEN, fost viceprimar al orașului Băicoi, județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 16 septembrie 2009 — 12 septembrie 2011, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliului de Administrație în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi, respectiv în cadrul Grupului Școlar’ Constantin Cantacuzino’ Băicoi, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. AXINTE VASILE, fost viceprimar al municipiului Pașcani, județul Iași

INCOMPATIBILITATE

În perioada 2012 — 2013, S.C. Rom-Elada S.R.L. (societate în cadrul căreia persoana evaluată a deținut funcția de administrator și calitatea de asociat) a desfășurat operațiuni comerciale cu Primăria municipiului Pașcani, județul Iași, prin emiterea unui număr de 16 facturi fiscale reprezentând plata pentru furnizarea de bonuri valorice de carburant, în valoare totală de 54.300 Lei, AXINTE VASILE încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

7. JUDEA ȘTEFAN FLORIN, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Răcășdia, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie — 29 noiembrie 2012, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Moflav S.R.L, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8. ȚINTAȘ VIOREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Desești, județul Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a doua hotărâri (votând ‘pentru’), cu privire la Asociația ‘PLISACA’ pentru pășunat și gospodărire a pajiștilor din Comună Desești, al cărei membru este.

Una dintre Hotărâri viza modificarea și completarea unei alte Hotărâri privind aprobarea închirierii suprafeței de 1414 ha pășune ce se afla în proprietatea publică a comunei Desești, județul Maramureș, în baza căreia a fost încheiat un Contract de închiriere între Primăria Comunei Desești și Asociația ‘Plisaca’, iar cealaltă Hotărâre viza modificarea prețului de închiriere a pajiștilor permanente aparținând domeniului public al comunei Desești.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/ 2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215 /2011 și cu dispozițiile art. 75 lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

De asemenea, întrucât exista indicii privind posibilă săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către ȚINTAȘ VIOREL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

9. GHERGHIȚA IONELA NICOLETA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Corabia, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iunie 2012 — 31 octombrie 2013, S.C. Cora Termoinstal S.R.L și S.C. Fereastra Cora S.R.L. (societăți comerciale la care soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat și funcția de administrator) au desfășurat operațiuni comerciale de furnizare bunuri în baza facturilor fiscale, cu Primăria orașului Corabia, Colegiul Național ‘Al. I. Cuza’, Colegiul Tehnic ‘Danubius’ și Centrul de execuție bugetară Școala Gimnazială ‘Mihai Eminescu’, în cuantum de 66.363,42 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

10. PIPEI ARPAD, fost consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Jibert, județul Brașov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a votat Proiectul de hotărâre cu privire la diminuarea suprafeței de pășunat concesionat către Asociația Crescătorilor de Taurine Jibert (contract încheiat anterior exercitării mandatului, respectiv în anul 2010), Asociație în cadrul căreia persoana evaluată și soția sa au calitatea de membru.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/ 2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2011 și cu dispozițiile art. 75, lit. f) și art. 77, alin (1) din Legea nr. 393/2004.

De asemenea, întrucât exista indicii privind posibilă săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către PIPEI ARPAD a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

— art. 70 din Legea nr. 161/ 2003, potrivit căruia ‘Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoană ce exercita o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natura patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative’;

art. 77 din Legea nr. 161/ 2003, potrivit căruia ‘Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, cu modificările și completările ulterioare’;

art. 87, alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 161/ 2003, potrivit căruia ‘Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu (…) lit. d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrației ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituției de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice, (…) lit. g) calitatea de comerciant persoana fizica’;

art. 90, alin (1) și (2) din Legea nr. 161/ 2003, potrivit căruia ‘(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau călitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local’;

art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/ 2003, potrivit căruia ‘Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție’;

art. 75, lit. a) și lit. f) din Legea nr. 393/ 2004, potrivit căruia ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: (…) f) o asociație sau fundațiile din care fac parte’;

art. 77 din Legea nr. 393/ 2004, potrivit căruia ‘(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul—verbal al ședinței’;

art. 46 din Legea nr. 215/ 2001, potrivit căruia ‘(1) Nu poate lua parte la deliberare oi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanță de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată’;

art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul sau, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’

‘Persoană (…) față de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercita atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Politică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Varianta acordării unor vouchere în loc de alocații

Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat la Digi24 că ar susține varianta ac…