Acasa Eveniment ISU Prahova recrutează candidați

ISU Prahova recrutează candidați

14 min read
0
0
62

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Șerban Cantacuzino’ al județului Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Rudului, nr. 96, județul Prahova, organizează activități de recrutare a candidaților care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru admiterea pe 8 locuri la Academia Tehnică Militară.

Locurile scoase la concursul de admitere sunt comune — femei și bărbați.

Cererile-tip de înscriere la sesiunea a II-a de admitere, septembrie 2017, se depun de către candidați la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ‘Șerban Cantacuzino’ al județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, strada Rudului, nr. 96, județul Prahova, până data de 25.08.2017.

Celelalte documente necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic la structura de resurse umane a inspectoratului, în intervalul orar 09:00 — 15:00, până la data de 06.09.2017.

Candidații care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 și au dosarele deja constituite — inclusiv fișa medicală încheiată cu concluzia ‘apt’ le depun la sediul inspectoratului în termenul prevăzut la pct. I.2.

Candidații care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 și au fost declarați ‘Apt’ sunt exceptați de la susținerea testării psihologice.

Candidații care si-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere pe locurile M.A.I. la Academia Tehnică Militară, în a doua sesiune de admitere 2017, susțin testarea psihologică la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. în perioada 29 — 30.08.2017.

Candidații care au participat pe locurile M.A.I. în prima sesiune de admitere 2017 și care au promovat probele fizice, fiind declarați ‘Apt’ la contravizita medicală sunt exceptați de la susținerea acestor probe.

Candidații care si-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de admitere vor susține contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice la Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’, în data de 13.09.2017, ora 07:00.

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul/echipamentul sportiv necesar desfășurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor și criteriilor prevăzute pentru candidați la instituțiile de învățământ ale MAI.

Înscrierea și participarea la probele concursului de admitere la Academia Tehnică Militară, sesiunea a II-a de admitere, sunt stabilite de organizatori prin regulamentul/metodologia de admitere.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții legale și criterii specifice:

Condiții legale de recrutare:

— să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

— să aibă capacitate deplină de exercițiu;

— să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I., potrivit reglementărilor specifice în domeniu; în situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;

— să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

— să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat);

— să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

— să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

— să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

— să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă în ultimii 7 ani;

— să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice de recrutare:

— să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;

— să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

— să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

— să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

— să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

În vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, candidații parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:

— completează cererea-tip de înscriere la concurs și declarația prin care confirmă, luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, celelalte condiții de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

— depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului, documentele necesare solicitate.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratului un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

— cererea de înscriere și CV (format Europass), conform prevederilor legale în vigoare;

— documentele care atestă nivelul studiilor (inclusiv fișa matricolă), în copii și în original (absolvenții promoției 2017 pot prezenta o adeverință eliberată de liceu în care se menționează media generală de la bacalaureat, notele obținute la probele susținute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);

— copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar (însoțite de documentele originale pentru confruntare);

— copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă (însoțite de documentele originale pentru confruntare);

— autobiografia (olograf) și tabelul nominal cu rudele candidatului;

— cazierul judiciar (se solicită de către structura cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului), extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;

— trei fotografii color 3 cm și două fotografie color 9×12 cm. Fiecare fotografie va avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, prenumele tatălui, PRENUMELE CANDIDATULUI și codul numeric personal;

— fișa medicală-tip încadrare în MAI;

— declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

Situații care determină încetarea activității de recrutare și selecție:

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

— nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

— încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

— nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Alte date și informații suplimentare cu privire la organizarea recrutării și depunerea documentelor se mai pot obține și în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0244/595.366, int. 27102, 27106 sau pe pagina de internet a instituției (www.isuprahova.ro).

Informații suplimentare: maior Răzăroiu Roxana și maior Crișu Alin

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Eveniment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Anomalie pe sistematizare la intersecția strazilor Mircea cel Bătrân cu Armași

În urma mai multor sesizări, pe parte de sistematizare, din partea cetățenilor din zona Mi…