Acasa Social Lista posturilor didactice vacante în Prahova. Precizări privind înscrierea în concurs

Lista posturilor didactice vacante în Prahova. Precizări privind înscrierea în concurs

15 min read
0
0
2,383

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi catedrelor vacante/rezervate a cărei probă scrisă va avea loc la data de 12 iulie 2017 se organizează şi se desfăşoară conform Metodologiei – cadru aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5739/ 2016, modificată şi completată ulterior, și a adresei MEN_DMRUS nr. 31 587/ 09.05.2017.

Candidaţii care se înscriu la acest concurs trebuie să deţină informaţii minimale, dar esenţiale cu privire la listele cu posturi, procedura de înscriere, calendarul concursului.

I. LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE:

1. Cuprinde posturile şi catedrele didactice vacante/ rezervate raportate până la data de 15.05.2017 (inclusiv), de către conducerile unităţilor şcolare ca fiind neîncadrate în anul şcolar 2017-2018. În această listă nu sunt introduse posturile/catedrele rezervate ale directorilor / directorilor adjuncţi / inspectorilor, care NU au susținut concurs.

Lista cuprinde posturi şi catedre:

– pentru încadrare pe perioadă nedeterminată:  vacante, constituite de regulă, din 1-2 unităţi de învăţământ, cu viabilitate de 4 ani, având în structură cel mult patru opţionale, conform art. 30 alin.(2), (3).  se pot ocupa în baza mediei de minimum 7,00, obţinută la concursul din 2017, alcătuită din nota de min. 7 obţinută la proba practică/ orală/ inspecţie specială la clasă cât şi la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs, în limita numărului de posturi/ catedre publicate;

– pentru încadrare pe perioadă determinată:  sunt complete sau incomplete (având mai puţin de 18 ore ), vacante sau rezervate. Postul didactic/catedra rezervată este postul care aparţine unui titular care din diferite cauze şi-a suspendat temporar contractul de muncă.

Pot fi ocupate conform art.4 alin. (1), lit. „o”-„t” şi art.90 din Metodologia- cadru în următoarea ordine: – prin detaşare în interesul învăţământului; – prin detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific; – în baza mediei de repartizare minimum 7 ( şapte) la concursul din sesiunea 2017, conform art.61 alin.9 din Metodologia- cadru; – prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată (continuitate, art.85) în baza notelor de minim 5,00 obţinute la concursurile naţionale din 2016, 2015; – în baza mediei minimum 5,00 la concursul din sesiunea 2017, conform art.61 alin.9 din Metodologia- cadru; – în baza mediei minimum 5,00 obţinută la concursurile naţionale din 2016 şi/ sau 2015, ierarhizaţi descrescător pe o listă unică; – în baza mediei minimum 5,00 obţinută la concursul naţional din 2014, care nu a mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare; – în baza notei/mediei minimum 7,00 obţinută la concursurile naţionale din 2013, 2012, 2011.

Unele posturi/catedre au menţionate avize. Lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate se află publicată pe site-ul M.E.N. www.titularizare.edu.ro, pe site-ul I.S.J. Prahova www.isj.ph.edu.ro şi sunt afişate la avizierul din curtea interioară a inspectoratului.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS

1. Programul de funcţionare este 9.30-16:30. Inspectorii şcolari cu M.R.U vor furniza zilnic, între orele 10:00-11:00 şi 13:00-14:00, explicaţii referitoare la componenţa dosarului, la modul de completare al formularelor, calendarul concursului, perioadele de repartizare.

2. După instruire se face verificarea dosarelor la secretariatul special al ISJ Prahova (sala 12).

3. La acest concurs se pot înscrie candidaţii care :  îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 9 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic,  deţin drept de practică în învăţământul preuniversitar (au definitivatul) sau au finalizat pregătirea psihopedagogică:  au specializări ce se regăsesc în Centralizator;  îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 104 din Metodologia – cadru…. aprobată cu OMEN nr.5559/2015

4. Componenţa dosarului este cea indicată în cererile tip. Respectarea ordinii documentelor este obligatorie. Ordinea documentelor în dosar este următoarea: – Fişa tip de înscriere (pentru introducerea datelor în sistem informatic) – Cererea/cererile de înscriere Un candidat poate depune în acelaşi dosar următoarele tipuri de cerere: A) Dacă este titular: a) de înscriere la concurs b) de detaşare prin concurs specific (punctaj). B) Dacă nu este titular: a) cerere de înscriere la concurs b) cerere de încadrare prin continuitate în baza mediilor de minim 5,00 din 2014, 2013 c) cerere de înscriere în baza mediilor de minim 5,00 din 2016, 2015, 2014 d) cerere de înscriere în baza mediei minimum 7 din 2013,2012,2011 – Avizele – pentru încadrarea prin continuitate – de cult (pentru candidaţii de la religie) – de la învăţământul particular, militar, pedagogic,step by step, IGP/ARR, învăţământ special. – Copia ”conform cu originalul” a diplomei/diplomelor de studii, a foii/foilor matricole. – Absolvenţii promoţiei 2017 vor prezenta în perioada 16-22 mai 2017 adeverinţă, în original, că sunt în an terminal, cu specificarea clară a facultăţii, a nivelului de studii, a specializării/specilizărilor şi în copie legalizată adeverinţa de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică.

În perioada 10-11 iulie 2017 (la validare) absolvenţii promoţiei 2017 depun la dosar copia adeverinţei din care rezultă că au promovat examenul de licenţă, masterat. Celelalte documente, în ordinea enumerată în cerere/cereri.

5. Fişa de înscriere trebuie completată cu mare atenţie, conform indicaţiilor furnizate de membrii comisiei de concurs. Se completează doar câmpurile corespunzătoare situaţiei în care se află candidatul.

6. Cererea de înscriere se completează integral. Acolo unde nu sunt date pentru completare se pune semnul „ – „

7. Candidații care au susținut și au promovat definitivatul –sesiunea 2017 atașează un print screen de pe site-ul Definitivat 2017.

III. CALENDARUL ETAPEI

1) 16-22.05.2017 – înregistrarea cererilor de înscriere (dosarelor) ale candidaţilor conform programului afişat;

2) 25.05.2017 – validarea fişelor de înscriere de către candidaţi. Neprezentarea la validare determină anularea înscrierii. Absolvenţii promoţiei 2017 realizează validarea în 10-11 iulie 2017.

3) 29.05.2017 – afişarea listei candidaţilor înscrişi (validaţi) şi a graficului de desfăşurare a inspecţiilor speciale/ probelor practice de către comisiile de organizare. Pentru fiecare candidat se va preciza data, unitatea şcolară, clasa, tema. Graficul va fi publicat pe site-ul ISJ Prahova www.isj.ph.edu.ro.

4) 30.05.2017 – 10.06.2017 susţinerea inspecţiilor speciale/probelor practice/orale;

5) 12.07.2017 – susţinerea lucrării scrise (la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti, Colegiul Naţional „M. Viteazul” Ploieşti şi Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti;

7) 18.07.2017 – afişarea rezultatelor

8) 18.07-19.07.2017 – înregistrarea contestaţiilor la I.S.J. Prahova (până la ora 12.00)

9) 25.07.2017 – afişarea rezultatelor finale.

10) 26.07.2017 – repartizarea, în şedinţă publică, a posturilor publicate pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a candidaţilor care au obţinut media minim 7,00.

IV. Centrele de concurs

Conform art. 61 (2) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic „concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar se organizează de inspectoratele şcolare”.

În judeţul Prahova proba scrisă a concursului are loc în trei centre de concurs, repartizarea disciplinelor pe centru fiind următoarea:

Centrul nr. 1 – Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti, strada Gh. Doja nr. 98  ÎNVĂŢĂTORI  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  DOCUMENTARIŞTI  MATEMATICĂ  INFORMATICĂ

Centrul nr. 2 – Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti, Bulevardul Independenţei nr. 8  EDUCATOARE  LIMBA FRANCEZĂ  LIMBA ENGLEZĂ  LIMBA GERMANĂ  LIMBA SPANIOLĂ  LIMBA RROMANI  FIZICĂ  CHIMIE  BIOLOGIE

Centrul nr. 3 – Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti, strada Constructorilor nr 8  ISTORIE  ŞTIINŢE SOCIO – UMANE (CULTURĂ CIVICĂ, PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ECONOMIE, FILOSOFIE)  PROFESOR CONSILIER  GEOGRAFIE  RELIGIE  ED. MUZICALĂ/ MUZICĂ INSTRUMENTALĂ  ED. PLASTICĂ/VIZUALĂ  ED. FIZICĂ  ED. TEHNOLOGICĂ  DISCIPLINE TEHNICE  PREGĂTIRE INSTRUIRE PRACTICĂ (MAIŞTRI)  ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

Centre pentru susținerea probelor practice:

Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești – Educație artistică – Muzică instrumentală  Palatul Copiilor Ploiești – Pentru posturile/ cercurile de la cluburile copiilor

Clubul Școlar Sportiv Ploiești – Discipline sportive de specialitate

Colegiul ”Spiru Haret” Ploiești – Informatică – PIP- mecanică, electrotehnică, electromecanică

Colegiul ”Toma Socolescu” Ploiești – Construcții – Instalații pentru construcții – Protecția mediului – Chimie industrială – Prelucrarea lemnului – Silvicultură

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii Ploiești – Economic/ administrativ poștă – Industrie alimentară – Alimentație publică – Comerț

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Ploiești – Confecții textile

Liceul Tehnologic ”Sf. Apostol Andrei” Ploiești – Asistență medicală generală – Estetică și îngrijirea corpului omenesc

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești -Transporturi rutiere

Colegiul Agricol Valea Călugărească – PIP Agricultură

Inspecțiile la clasă se vor desfășura în unități de învățământ din zona: PLOIEȘTI, CÂMPINA, VĂLENII DE MUNTE, MIZIL, URLAȚI.

Vezi AICI lista posturilor vacante pentru anul școlar 2017-2018

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Social

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Anomalie pe sistematizare la intersecția strazilor Mircea cel Bătrân cu Armași

În urma mai multor sesizări, pe parte de sistematizare, din partea cetățenilor din zona Mi…