Acasa Social Posturi vacante la Spitalul Municipal Câmpina

Posturi vacante la Spitalul Municipal Câmpina

9 min read
0
0
611

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de asistent medical în cadrul Secției Pediatrie și a unei funcții contractuale de execuție vacante de asistent medical în cadrul Compartimentului de Ortopedie – traumatologie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii postliceale sau studii superioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 20 februarie 2017, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
– 22 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă
– 24 februarie 2017, ora 10.00 – interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitalcampina.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal Câmpina, Bd. Carol I, nr. 117, la Biroul RUNOS, telefon 0244.337.351, int. 102.

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.

I. La concurs se pot înscrie candidaţii, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.
(1) Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(2) Criterii specifice:
– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic ;
– au cel puţin 2 ani vechime în specialitate ;
– deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

II.  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de  1989;
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
k) proiectul/lucrarea de specialitate;
l) aprobarea managerului;
m)avizul consiliului de administraţie al spitalului;
n) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs în sumă de 500 lei

(1) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
(2) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în 24 de ore.

III. Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se află pe site-ul spitalului: www. spitalcampina.ro.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
01.02.2017 – 21.02.2017 – între orele 9.00 – 12.00 DEPUNEREA DOSARELOR LA BIROUL RUNOS AL SPITALULUI
23.02.2017 – ora 12.00 –  AFIŞAREA REZULTATULUI VERIFICĂRII DOSARELOR;
24.02.2017 – DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII;
28.02.2017 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR;
01.03.2017 – AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR;
06.03.2016 – ora  9.00 – PROBA SCRISĂ;
–  ora 13.00 – SUSŢINEREA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE;
–  ora  14.00 – INTERVIU DE SELECŢIE;
07.03.2017 – ora 12.00  – AFIŞARE  REZULTAT FINAL;
08.03.2017 – ora 12.00 –  DEPUNERE CONTESTAŢII PRIVIND REZULTATUL FINAL;
09.03.2017 – ora 12.00  –  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR;
10.03.2017 – ora 12.00  –  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR  ŞI STABILIREA  CANDIDATULUI  ADMIS.

Detalii alte posturi vacante

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Social

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Poliţiştii ploieşteni au identificat autorii furtului a 5.000 de euro dintr-un autoturism

Polițiștii din cadrul Serviciului investigații criminale al Secției de Poliție nr. 1 Ploie…