Acasa Politică Viceprimar din Prahova declarat incompatibil de ANI

Viceprimar din Prahova declarat incompatibil de ANI

22 min read
0
0
264

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum oi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a nouă foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

1. PREDUȘ SILVIU DOREL, actual primar și fost viceprimar al comunei Ostroveni, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2012 — 29 august 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ostroveni, județul Dolj (participând, în calitate de reprezentant al primarului și reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ostroveni, la 18 ședințe ale Consiliului de Administrație al unității de învățământ).

De asemenea, în perioada 26 iunie 2012 — 28 februarie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul societății Preduș Silviu Dorel Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.

2. POSTOLACHI LIVIU ROMICă, primar al comunei Mălușteni, județul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2012 — 17 septembrie 2013, a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mălușteni, județul Vaslui, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3. POPA FLORIN, viceprimar al comunei Rieni, județul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 septembrie 2013 — 31 ianuarie 2014 a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Rieni, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. MIHALCEA ADINA MARIANA, viceprimar al comunei Ștefești, județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 iunie 2012 — 24 august 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Bal-Ad’95 Impex S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

5. ISAC BRANCO, viceprimar al comunei Socol, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 martie 2011 — 31 decembrie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de asistent în brokeraj, activitate remunerată în baza unui contract de mandat, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

6. CHIȘ VASILE MUGUREL, fost viceprimar al comunei Berveni, județul Satu-Mare

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea (votând ‘pentru’) Hotărârii privind aprobarea unor măsuri administrative (în care se aprobă organizarea licitației în vederea închirierii unor suprafețe de teren agricol, proprietate privată a comunei Berveni), în baza căreia s-a încheiat Contractul de arendare între Primăria comunei Berveni și Chiș Maria Volumea Persoană Fizică Autorizată (în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de comerciant persoană fizică).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

7. LUNGU MAGDA FLORENTINA, fost viceprimar al orașului Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 iunie — 30 noiembrie 2012, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Lomprep S.R.L., iar în perioada 28 iunie — 04 dcembrie 2012 a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Lomprep Turism S.R.L., , încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) și d) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, în perioada 25 aprilie 2013 — 30 septembrie 2014, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de titular al Lungu Magda-Florentina Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.g) din Legea nr. 161/2003.

8. ENACHE GHEORGHE, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Bozieni, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bozieni privind aprobarea concesionării suprafeței de 91,69 ha pășune ce se află în proprietatea publică a comunei, în vederea pășunatului, către Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos — Neamț, persoană juridică de drept privat în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de membru al consiliului director, încasând venituri de la aceasta.

De asemenea, în temeiul acelei Hotărâri, s-a încheiat Contractul de concesiune între Primăria Comunei Bozieni și Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos, deși peroana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local întrucât avea posibilitatea să anticipeze că asociația va beneficia de pe urma adoptării lor.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. b) și lit. f) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

9. STREZARIU MIHAIL, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cornereva, județul Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a participat și votat adoptarea Hotărârii privind aprobarea și Hotărârii privind modificarea închirierii unor suprafețe de teren din golul alpin al comunei Cornereva la crescătorii de animale persoane fizice din comuna Cornereva, printre care pentru sine însuși în calitate de persoana fizică.

De asemenea, STREZARIU MIHAIL a încheiat cu Consiliul Local al comunei Cornereva, județul Caraș-Severin, în timp ce deținea mandatul de consilier local, contractul de concesiune privind dreptul de folosință al terenului din domeniul public al Comunei Cornereva și actul adițional la contractul de concesiune privind modificarea duratei contractului de concesiune.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

De asemenea, întrucât există indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către STREZARIU MIHAIL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POSTOLACHI LIVIU ROMICă, CHIȘ VASILE MUGUREL, LUNGU MAGDA FLORENTINA și ENACHE GHEORGHE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative’;

art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitate, integritate, transparența deciziei și supremația interesului public’;

art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare’;

art. 87, alin. (1), lit. c), lit. d), lit. g) și lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu lit.c) (…) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia (…), lit.d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice, (…) lit.g) calitatea de comerciant persoană fizică, (…) lit. k) orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale’;

art. 75, lit. a), lit b) și lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv (…) b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia (…) f) o asociație sau fundație din care fac parte’;

art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul — verbal al ședinței’;

art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia ‘(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată’;

art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

‘Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Politică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Decizia CAB privind carantina de la Gornet, nelegală!

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) consideră că decizia Curţii de Apel Bucureş…